Evropské Česko

Co chceme? Nestačí, že jsme členy EU. Musíme Česko do EU zapojit více. A musíme se postavit těm, kteří nás chtějí z EU vytrhnout.

Stavíme se za svobodu, demokracii a naše aktivní členství v EU

Česká republika je svobodný, demokratický a právní stát. Jsme členem Evropské unie. Naše členství v EU bylo naší svobodnou volbou a v době, kdy jsme ji projevovali, jsme si byli plně vědomi, že EU je živé a permanentně se vyvíjející integrační uskupení. Je vyjádřením naší příslušnosti k nejvyspělejším státům světa, které spojují hodnoty svobody, demokracie a právního státu, ochrany základních lidských práv a svobod, dodržování mezinárodního práva a také solidarity a vůle rozvíjet se a žít v míru.

Naše členství v EU je nejlepší cestou pro úspěšné, prosperující, solidární a bezpečné Česko. Je naším strategickým a životním zájmem, abychom toto členství a výhody a povinnosti s ním spojené dále rozvíjeli. Platí to zejména v dobách, kdy společně s jinými zeměmi čelíme vážným výzvám, včetně hybridní války a hrozby autoritářských velmocí, stejně jako dopadům klimatické změny.

Je evidentní, že tyto výzvy dokážeme zvládnout jen společným úsilím, koordinací a spolupráci s našimi partnery a spojenci v EU.

Jsme konfrontovaní s růstem populismu, extrémismu a zpochybňováním našich i evropských institucí. Jsou zpochybňovány a podrývány i společné hodnoty a závazky, které jsme dobrovolně přijali. Společenský konsenzus je neustále zpochybňován i cílevědomým šířením dezinformací a propagandy.

Podporujeme politiku, která to respektuje

Zasazujeme se o to, aby:

se Česká republika chovala v rámci Evropské unie zodpovědně

Česká republika musí být v Evropské unii vnímána jako zodpovědný, čitelný a spolehlivý partner. Čeští ústavní činitelé a instituce nesmějí zpochybňovat naše členství v EU a evropské hodnoty, které vyznáváme.

Česká republika hrála aktivní a konstruktivní roli v Evropské unii

Česká republika musí při naplňování svých zájmů v EU dbát na udržení a rozvíjení zájmů, hodnot a cílů společné Evropy a své zájmy a hodnoty a cíle hledat ve spolupráci a partnerstvím s ostatními zeměmi EU. Zároveň je vnitřní politiku nutno vést v souladu s hodnotami, cíli a zájmy Evropské unie.

Česká republika chránila evropské svobody a pravidla

Česká republika musí prosazovat zachování základních evropských svobod pro naše občany, zejména volný pohyb osob, zboží, služeb a kapitálu a dodržování společných norem a pravidel v souladu s principem solidarity a zodpovědnosti všech členů EU

se Česká republika modernizovala i díky příležitostem vyplývajícím z členství v EU

Česká republika musí podporovat takový rozpočet EU a kroky, které nám umožní transformaci na ekonomiku šetrnou k životnímu prostředí, založenou na inovacích a moderních technologiích.

Česká republika podporovala evropskou obranu při respektování všech závazků v rámci NATO

Česká republika musí podporovat myšlenku posílení evropské bezpečnosti a obrany, při zachování NATO jako hlavního pilíře naší bezpečnosti a kolektivní obrany

Česká republika byla solidární

Česká republika musí podporovat takový rozpočet a kroky EU, který umožní ekonomickou obnovu Evropy po pandemii COVID 19. Musí usilovat o přenesení pravomocí boje proti pandemiím a dalším katastrofám na evropskou úroveň. A musí přestat odmítat pomoc zemím EU, které jsou na vnější hranici EU vystaveny největším migračním tlakům.

Česká republika bránila Evropskou unii

Česká republika musí posazovat společný evropský boj proti šíření dezinformací a propagandy, proti cizímu vměšování a vlivovým operacím a prosazovat společnou ochranu před hrozbami pro naší bezpečnost, infrastrukturu, firmy i občany.

Česká republika chránila evropské hodnoty

Česká republika musí aktivně vystupovat při obraně hodnot svobody a demokracie, při ochraně právního státu a pravidel liberální demokracie a to zejména v rámci EU.

Aby Česká republika přijala euro

Česká republika musí vést veřejnou a politickou debatu o zavedení eura a stanovit časový plán pro tento strategický krok.

Podpořte přijetí eura v ČR na speciální petici na toto téma: www.proeuro.cz

Připojte se pod toto prohlášení

Pokud s námi souhlasíte a chcete to samé