Zásady ochrany osobních údajů

Správcem a zpracovatelem osobních údajů je Pulse of Europe, z.s., se sídlem Dominova 2469/3, Stodůlky, 158 00 Praha 5, IČ: 06376924, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, s.z. L 68982 (dále jen „Pulse of Europe“), Udělením souhlasu se zpracováním osobních údajů poskytujete souhlas k tomu, aby Pulse of Europe zpracovával vaše osobní údaje dle dále uvedených podmínek. Pulse of Europe odpovídá za plnění povinností odpovídajících právu subjektů osobních údajů na přístup, opravu, výmaz, omezení, přenositelnost a vznesení námitky v plném rozsahu Pulse of Europe také plně odpovídá za plnění informačních povinností, oznamovací a ohlašovací povinnosti a vedení, revizi a aktualizaci záznamů o zpracování osobních údajů.

Rozsah zpracování vašich osobních údajů

Pulse of Europe budou vaše osobní údaje zpracovávat v rozsahu, v kterém jste je poskytli při anketě na webu či při papírové anketě a při registraci k newsletteru.

Pulse of Europe zpracovává následující osobní údaje: e-mail a IP adresa.

Účel zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů probíhá za účelem následné komunikace mezi společnými správci a subjektem osobních údajů. Předmětem komunikace budou především avšak nejen informace o činnostech Pulse of Europe a o další informace související např. s evropskou integrací. Osobní údaje mohou být také zpracovávány pro marketingové účely Pulse of Europe

Právní základ zpracování osobních údajů

Právním základem zpracování je váš souhlas s těmito podmínkami. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů - Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 (dále jako „GDPR“).

Doba zpracování vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje budou zpracovávány do odvolání souhlasu či do ukončení činnosti společných správců.

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Váš udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat a to pomocí e-mailové žádosti zaslané na adresu info@pulsevropy.cz

V případě newsletteru lze odvolání souhlasu rovněž učinit pomocí odhlašovacího odkazu, který je součástí každého zaslaného newsletteru.

Osoby s přístupem k vašim osobním údajům

K vašim osobním údajům mají přístup předseda spolu Pulse of Europe a jím pověřené osoby.

Kontaktní údaje správce

Správce osobních údajů můžete kontaktovat pomocí e-mailu na adrese  info@pulsevropy.cz.

Vaše práva související s ochranou osobních údajů

Máte právo svůj souhlas kdykoliv odvolat, opravit či doplnit osobní údaje, požadovat omezení zpracování, vznést námitku či stížnost proti zpracování osobních údajů, požadovat přenesení údajů, být informován o porušení zabezpečení osobních údajů, výmaz a další práva podle GDPR.

Právo vznést námitku

Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Námitku je nutné podat na adrese info@pulsevropy.cz

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Máte právo podat stížnost týkající se zpracování vašich osobních údajů nebo neplnění povinností společných správců osobních údajů plynoucích z GDPR. Dozorovým úřadem v ČR je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 17000 Praha 7, www.uoou.cz.

 

Tyto podmínky jsou platné od 1.4.2020.