Naše cíle

NAŠE CÍLE

Jsme přesvědčeni, že pro demokracii, prosperitu a dlouhodobý rozvoj České republiky je členství v Evropské unii klíčové. Sjednocená Evropa je pro české občany značným přínosem a nemá alternativu. Vyšší než obvyklá míra odporu vůči Evropské unii v České republice pramení zejména ze špatné a často zavádějící komunikace českých politiků a médií, ale i samotné Evropské unie. Vliv má též bezprecedentní vlna dezinformací a nepřátelské propagandy, které naše i ostatní evropské země v posledních letech čelí.

Tomuto negativnímu a Česko ohrožujícímu problému hodláme čelit zlepšováním informovanosti a šíření pozitivního přístupu a vize budoucnosti Evropy. Konstruktivní euroskeptiky, kteří se neřídí heslem „čím hůře, tím lépe“ přitom nepovažujeme za své protivníky, ale partnery v diskusi o řešení evropských problémů. Máme společné téma, kterým je reforma EU. O budoucnosti Evropy můžeme diskutovat. Ale máme ji rádi a chceme ji nadále tvořit, ne bořit. Evropa je náš domov.

Česká republika je srdce Evropy a patří do integračního jádra EU. Česká historická zkušenost je dramatickým důkazem, že v Evropě bez silných společných institucí dominují velké státy. Pro středně velký národ naší velikosti a geografického umístění je proto strategicky vhodné převést maximum rozhodování o celoevropských otázkách z mezivládní úrovně řízené právem silnějšího a společnou evropskou úroveň řízenou formálními demokratickémi rozhodovacími pravidly. V Evropské unii mají čeští občan hlas převyšující relativní velikost českého národa a mohou efektivně prosazovat své osobní a národní zájmy lépe než skrze mezistátní diplomacii.

Prosazujeme proto plnou integraci České republiky do klíčových programů EU včetně společné měny euro a společné zahraniční a obranné politiky. Zařazení do integračního jádra EU zajistí, aby náš hlas byl i nadále slyšet a abychom měli místo u každého rozhodování o evropské politice a reformách. Pouze tak můžeme efektivně spoluvytvářet spravedlivou a demokratickou Evropu v souladu s našimi klíčovými zájmy a hodnotami. Přejeme si, aby se Česká republika přihlásila je své odpovědnosti za obranu demokracie, svobody, právního státu a ochrany občanů Česka a Evropy a zajištění míru, stability a prosperity.

Současné politické uspořádání a rozhodovací procesy Evropské unie považujeme za nedokončené a vyžadující zásadní reformy. Vliv evropských občanů na evropskou vládu a politiky je dnes příliš vzdálený a nepřímý. Odpovědnost za úspěchy a neúspěchy evropských politik je též nepřiměřeně rozředěná. Ve svém důsledku, tyto dva nedostatky evropské demokracie vedou ke zmatení a pocitu bezmoci evropských občanů ve vztahu k evropských institucím a nedostatečnou akceschopnost při řešení naléhavých celoevropských problémů.

Podporujeme proto reformu Evropské unie, která posílí význam evropských občanů na evropské instituce prostřednictvím demokratických voleb a zprůhlední odpovědnost evropských politiků. Podporujeme reformu Evropské unie, která přesněji vymezí pravomoce společných evropských orgánů a zaměří evropské zdroje na řešení velkých celoevropských otázek, které členské státy a regiony nemohou lépe řešit na státní a regionální úrovni. Zároveň je nezbytné, aby v takto vymezených oblastech Evropská unie získala plné kompetence svou pravomoc naplnit a nesla výhradnou odpovědnost za své výsledky.

Evropské hodnoty liberální demokracie, spravedlnosti a tolerance čelí útokům ze strany jejich domácích i zahraničních nepřátel v Česku, Evropské unii i zbytku Evropy. Plíživé omezování svobod a  nárůst populismu probíhá v celém světě a náš kontinent je klíčovým bojištěm o budoucnost svobodné společnosti.

Obranu hodnot, na kterých je postavena moderní Evropa, považujeme za naprosto klíčový předpoklad umožňující bezpečí, prosperitu a naplňující života každého evropského občana. Bez udržení těchto hodnot nemůže být Česká republika ani ostatní státy plnohodnotným a přínosným členem sjednocené Evropy. Považujeme proto probíhající střet o (nejen) českou demokracii také za evropské téma a hodláme se jej aktivně účastnit.

Evropa je náš domov. Co nás Evropany rozděluje považujeme za neporovnatelně méně významné, než co nás spojuje. A co nás rozděluje častěji určují osobní názory a situace než státní hranice. Spojeni společnými hodnotami, historií, geografickým místem a ekonomikou je budoucnost Evropanů společná. Problém kohokoliv v Evropě je problémem všech ostatních Evropanů. Naše bezpečí, svoboda a prosperita záleží na bezpečí, svobodě a prosperitě všech ostatních.

Proto věříme v evropskou solidaritu a chceme rozvíjet sounáležitost mezi evropskými občany v kterémkoliv evropském státu. Je naší morální i praktickou povinností informovat se o problémech a názorech v jiných částech Evropy a příspět k jejich řešení. Pokud se na něčem neshodneme, musíme se snažit své spoluobčany přesvědčit a akceptovat demokratický konsensus. Žádné zdi nejsou dost silné a vysoké, aby nás trvale oddělily od osudu zbytku Evropy. Celoevropským výzvám musíme čelit jako celá Evropa společně.

Souboj o budoucnost liberální demokracie a sjednocené Evropy není jednorázovou, ale generační výzvou. Zkušenost z britského „brexitu“ jasně dokládá, že čeští Evropané nesmí čekat na průšvih.

Usilujeme proto o vytvoření občanské skupiny, které se nebude bát narovinu hájit své postoje a názory bez ohledu na krátkodobé přemýšlení. Skupinyí, které se sebevědomě a hrdě přihlásí k naší roli ve sjednocené Evropě a jasně formuluje svou představu o jejím dalším směřování. Skupina, které bude aktivně a soustavně lobovat jak u politků, tka u veřejnosti, za plné zapojení Česka do evropské integrace.